Grauwe klauwier


De grauwe klauwier (Lanius collurio) is een zangvogel die in Nederland en België in het broedseizoen verblijft. De vogel is de kleinste van de in West-Europa voorkomende klauwieren

De grauwe klauwier is in Nederland en België een schaarse broedvogel. Het aantal broedparen is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw achteruitgegaan.

De grauwe klauwieren die in West-Europa broeden, overwinteren in het zuiden van Afrika. Ze verschijnen in april in hun broedgebied.

De grauwe klauwier broedt alleen in gevarieerde landschappen, zoals hoogvenen en enkele kleinschalige, oude akker- en weidelandschappen. Dit zijn landschappen die nauwelijks meer te vinden zijn. Op wereldschaal is de vogel geen bedreigde soort.